കേരളത്തിലെയും അമേരിക്കയിലെയും ബിസിനസ് അവസരങ്ങള്തുറന്നുക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഇന്ഡോ അമേരിക്കന്പ്രസ്ക്ലബും (ഐഎപിസി) ഇന്ഡോ അമേരിക്കന്മലയാളി ചേംബര്ഓഫ് കൊമേഴ്സും സംയുക്തമായി നടത്തിയ ബിസിനസ് സെമിനാര്വേറിട്ടതായി. ഇന്ഡോ അമേരിക്കന്പ്രസ്ക്ലബിന്റെ മൂന്നാമത് ഇന്റര്നാഷ്ണല്മീഡിയ കോണ്ഫ്രന്സിനോടനുബന്ധിച്ച് കണക്ടിക്കട്ടിലെ ഹില്റ്റണ്ഹോട്ടലില്നടന്ന സെമിനാറില്കേരളത്തില്നിന്നും അമേരിക്കയില്നിന്നുമുള്ള മാധ്യമ, ബിസിനസ് പ്രതിനിധികള്പങ്കടുത്തു. അമേരിക്കന്നിക്ഷേപകര്ക്ക് കേരളത്തില്വന്അവസരങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്നു കര്ണാടക മുന്മന്ത്രിയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന ജെ. അലക്സാണ്ടര്പറഞ്ഞു.

ബിസിനസും മീഡയയും രണ്ടും ഇഴചേര്ന്നതാണെന്നു ഐഎപിസി ചെയര്മാന്ജിന്സ്മോന്പി. സക്കറിയ പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അമേരിക്കയില്വന്അവസരങ്ങളാണ് കണ്ടെത്താന്കഴിയുക. മാധ്യമങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബിസിനസ് അവസരങ്ങള്മികച്ചരീതിയില്പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.

നിക്ഷേപത്തിന് അനന്തസാധ്യതകളാണ് അമേരിക്കയിലുള്ളതെന്നു മലയാളി ചേംബര്ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് ജോര്ജുകുട്ടി പറഞ്ഞു. ഏതുമേഖലയില്വേണമെങ്കിലും അമേരിക്കയില്നിക്ഷേപം നടത്താമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയില്ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് പണം ഒരുപ്രശ്നമല്ലെന്നു പ്രമുഖ ഇന്ഡോ അമേരിക്കന്സംരംഭകന്അജയ് ജേക്കബ് പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകള്ക്കും ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കും ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതിനായി അമേരിക്ക നല്ല സഹായമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചേംബര്ഓഫ് കൊമേഴ്സ് സെക്രട്ടറി ജോസ് ജേക്കബ് പറഞ്ഞു. കേരളത്തില്നിന്ന് ധാരാളം ആളുകള്അമേരിക്കയില്പണം മുടക്കാന്ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവര്ക്കെല്ലാം പിന്തുണ നല്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് അമേരിക്കയിലുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അമേരിക്കയില്സംരംഭം തുടങ്ങാനായി ലോണ്ലഭിക്കാന്വളരെ എളുപ്പമാണെന്നും ജോസ് ജേക്കബ് പറഞ്ഞു

കേരളത്തില്റിയല്എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയില്നല്ല അവസരങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്നു കേരളത്തില്നിന്നുള്ള പ്രമുഖ സംരംഭകനായ പത്മകുമാര്അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബിസിനസും മീഡിയയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നതാണെന്നും ഇവ രണ്ടും പരസ്പര പുരകങ്ങളായി പ്രവര്ത്തിച്ചാലെ രണ്ടുമേഖലയ്ക്കും പ്രയോജനമുണ്ടാകുകയുള്ളുവെന്നും ചേംബര്ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ട്രഷറര്കോശി ഉമ്മന്അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നിലവാരമുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ നല്കിയാലേ ബിസിനസ് മെച്ചപ്പെടുകയുളളുവെന്നു ദീപിക മുന്എംഡിയും പ്രമുഖ ഇന്ഡോ അമേരിക്കന്ബിസിനസ് സംരംഭകനായ സുനില്ജോസഫ് കൂഴമ്പാല പറഞ്ഞു. അറ്റ്ലാന്റാ ചാപ്റ്റര്പ്രസിഡന്റ് ഡൊമനിക് ചാക്കോളാന്‍, സംരംഭകരായ സാബു കുര്യന്‍, സാജു കുര്യന്തുടങ്ങിയവര്ചര്ച്ചയില്പങ്കെടുത്തു. കണ്വന്ഷന്ചെയര്മാന്മാത്തുക്കുട്ടി ഇശോ മോഡറേറ്ററായിരുന്നു