നോട്ടുനിരോധനത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നതിനിടെ ഇരുട്ടടിയായി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ എടിഎമ്മുകളും സര്‍വീസ് ചാര്‍ജ് ഈടാക്കി തുടങ്ങി. പ്രതിമാസം അഞ്ച് എടിഎം ഇടപാടുകള്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ഓരോ ഇടപാടിനും 23 രൂപയാണ് സര്‍വീസ് ചാര്‍ജ് ഈടാക്കുന്നത്. എടിഎമ്മുകളില്‍ നിന്നും പണം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇടപാടായി തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തി അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും സര്‍വീസ് ചാര്‍ജ് ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നതാണ് ഏറെ വലക്കുന്നത്. നോട്ട് നിരോധനത്തിനുശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ പകുതിയില്‍ അധികം എടിഎമ്മുകളിലും പണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും ബാങ്കുകള്‍ സര്‍വീസ് ചാര്‍ജ് ഈടാക്കി കൊളള തുടരുന്നത് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഡിസംബര്‍ അവസാനം മുതല്‍ തന്നെ എസ്ബിടി, എസ്ബിഐ ഒഴികെയുളള ബാങ്കുകള്‍ സര്‍വീസ് ചാര്‍ജ് ഈടാക്കി തുടങ്ങിയിരുന്നു.സംസ്ഥാനത്തെ 31% എടിഎമ്മുകളുളള എസ്ബിടിയും എസ്ബിഐയും കൂടി കഴിഞ്ഞദിവസം ഇത് പുനരാരംഭിച്ചതോടെ ഇടപാടുകാര്‍ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. മെട്രൊ നഗരങ്ങളില്‍ മൂന്നും മറ്റിടങ്ങളില്‍ അഞ്ചും ഇടപാടുകളാണ് ഓരോ മാസത്തിലും സൗജന്യമായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നിലവില്‍ ഒരു ദിവസം എടിഎമ്മുകള്‍ വഴി പിന്‍വലിക്കാവുന്ന പരമാവധി തുക 4500 ആണ്. എന്നാല്‍ മിക്ക എടിഎമ്മുകളിലും ഇപ്പോഴും 2000ത്തിന്റെ നോട്ടുകള്‍ മാത്രമാണ് കൂടുതലുളളതും. ഇതും ഇടപാടുകാരെ ഏറെ വലക്കുന്നുണ്ട്. മിനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ബാലന്‍സ് പരിശോധന എന്നിവയും ഇടപാടായി കണക്കാക്കി സര്‍വീസ് ചാര്‍ജ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട്.